RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PORANEK

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci – rozmowy i kontakty z osobami dorosłymi/ pracownikami przedszkola/ i rówieśnikami. Zabawy dowolne dzieci. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach w tym do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1 godzina 8.00-9.00

· Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela (zabawy integrujące grupę, zabawy i gry przy stolikach, zabawy konstrukcyjne. dowolna działalność plastyczna)

· Obserwacja dzieci diagnozowanie ich zachowań i umiejętności.

· Wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca indywidualna z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz praca z dziećmi zdolnymi.

2 godzina 9.00-10.00

· Czytanie bajek, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy rytmiczno ruchowe.

· Gimnastyka poranna- zabawy ruchowe organizowane w sali lub na holu.

· Przygotowania do śniadania – wykonywanie czynności wynikających z pełnienia dyżuru, czynności sanitarno – higieniczne – kształtow  anie nawyków higieniczno – kulturalnych

3 godzina 10.00-11.00

· Śniadanie- realizacja zadań programowych w tym zakresie.

· „Mali badacze rozbudzanie u dzieci pasji poznawania otaczającego świata ” – zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Wielozmysłowe poznawanie świata – poszukiwanie rozwiązań problemów w ramach 15 obszarów Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego– rozwijanie u dzieci czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

4 godzina 11.00-12.00

· Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.
Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.
Praca indywidalna - wspomaganie rozwoj dziecka, praca z dzieckiem zdolnym.
Przygotowanie do obiadu - wykonywanie czynności wynikających z pełnionego dyżuru, czynności sanitarno - higieniczne - rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

5 godzina 12.00-13.00

· Obiad - kształtowanie kltralnego zachowania przy stole- realizacja zadań programowych w tym zakresie.

· Relaks poobiedni- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela .

· W młodszej grupie odpoczynek poobiedni , wyciszenie, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju, czytanie ulubionej bajki przy muzyce relaksacyjnej, uspokajającej ( ochrona układu nerwowego)

 

POPOŁUDNIOWĄ PORĄ

13.00 – 15.00

· Kształtowanie umiejętności komunikatywnych – zabawy z językiem angielskim.

· Zabawy i zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolności dzieci, udział dzieci w kółkach zainteresowań; regionalnym, wokalno- tanecznym, teatralnym, plastycznym, komputerowym.

· Zajęcia fakultatywne: religia, rytmika.

· Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka – zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, zajęcia z logopedii, terapii pedagogicznej

· Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.

· Podwieczorek – wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności podczas pełnienia dyżurów.

· Zabawy tematyczne, w kącikach zainteresowań, dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne.

15.00- 17.00

· Rozchodzenie się dzieci do domu, rozmowy indywidualne.

· Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.

· Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela (zabawy integrujące grupę, zabawy i gry przy stolikach, zabawy konstrukcyjne. dowolna działalność plastyczna).