„Chciałbym dziś mówić tak barwnie i jasno
by dzieci biegły do mnie jak do parku
co w słońcu stoi i światło ma w sobie”
                                         Tadeusz Różewicz „Pragnienie” 
 
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
 
Dbamy o wysoką jakość pracy naszego Przedszkola
poprzez systematyczne doskonalenie naszej pracy
 
Dążymy do tego by:
 
1.      Dzieci czuły się u nas bezpiecznie, były radosne, pogodne, chętne do zabawy, ciekawe otaczającego świata, aby z ochotą podejmowały różnorodne działania.
 
2.      Dzieci były otwarte na kontakty z zarówno z dorosłymi jak i z rówieśnikami.
 
3.      Nauczyciele byli partnerami dzieci, dyskretnie zachęcali do pokonywania przeszkód, zachęcali do samodzielności w rozwiązywaniu problemów.
 
4.      Rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali nauczycielom i pracownikom administracyjno – obsługowym.
 
5.      Pracownicy obsługi wspierali nauczycieli w pracy dydaktyczno – opiekuńczo- wychowawczej.
 
6.      Wszyscy pracownicy chętnie pracowali, codziennie z ochotą przychodzili do przedszkola.
 
 
Dbamy o systematyczny rozwój Przedszkola
 
  1. Nasze Przedszkole jest otwarte na dzieci i ich potrzeby.
Edukacja wychowawczo – dydaktyczna jest tak realizowana, aby umożliwić każdemu dziecku indywidualny rozwój oraz możliwość prezentowania swoich umiejętności.
 
  1. Nasze Przedszkole jest przedszkolem partnerskim. Zależy nam na utrzymaniu atmosfery partnerskiego współdziałania rodziców, pracowników przedszkola, organów prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny oraz środowiska lokalnego, dla dobra dzieci i ich wszechstronnego rozwoju umysłowego, fizycznego, społecznego i duchowego.
 
  1. Nasze Przedszkole rozpoznaje potrzeby i oczekiwania rodziców.                         Chcemy, aby znali oni swoje prawa i obowiązki, wiedzieli, że są równoprawnymi członkami społeczności przedszkolnej

     
 
 
 
 
 
Misja
Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym
 im. Juliana Tuwima
 
„Jestem Polakiem, mieszkam w Europie” ze szczególnym uwzględnieniem wartości tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych.
Rozwijamy u wychowanków postawy prozdrowotne i proekologiczne, kształtujemy umiejętności zgodne z wartościami uniwersalnymi.
 
 
 
  • Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego wychowanka poprzez rozpoznawanie jego potrzeb i możliwości.
  • Uczymy pokonywania trudności i umożliwiamy rozwój uzdolnień i zainteresowań.
  • Kształtujemy poczucie własnej wartości.
  • Uczymy tolerancji, patriotyzmu, właściwych postaw wobec otoczenia przyrodniczego
        i technicznego.
  • Wyposażamy w wiedzę i umiejętności umożliwiające osiąganie sukcesów w szkole.
 
 
 
Wizja
 
Przedszkole twórcze, przyjazne i otwarte na potrzeby dzieci rodziców i środowiska
 
 
Nasze Przedszkole jest bezpieczne, przyjazne i otwarte na potrzeby dzieci, rodziców
i pracowników.
W naszej społeczności panuje atmosfera życzliwości i partnerstwa.
Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, zaspokajamy ich potrzeby, respektujemy prawa oraz rozpoznajemy i zaspokajamy oczekiwania rodziców. Nasze działania wychowawczo – dydaktyczne rozwijają u dzieci zainteresowania i wyzwalają własną aktywność i sprzyjają osiąganiu gotowości szkolnej na bardzo wysokim poziomie.
Realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego wzbogacana jest
o autorskie programy opracowane przez nauczycieli, wyrównywanie szans edukacyjnych kultywowanie tradycji regionalnych i patriotycznych.
Nasze cele i zadania realizujemy poprzez współprace z rodzicami opartą na wzajemnym zaufaniu, szacunku, tolerancji.
Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną w celu opracowania indywidualnego programu pracy wychowawczo – dydaktycznej.
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacja
Opracowanie Planu Rozwoju Przedszkola poprzedzone zostało wnikliwą analizą naszej pracy pod kątem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r.Nr168, poz.1324).
Przy opracowaniu Planu Rozwoju Przedszkola dokonaliśmy oceny naszych słabych
i mocnych stron uwzględniliśmy oczekiwania rodziców, nasze możliwości lokalowe
 i kadrowe, przeanalizowaliśmy Statut Przedszkola.
Na tej podstawie podjęte zostały działania zmierzające do osiągnięcia zadań i celów:
1.      Dbanie o dobra opinię przedszkola poprzez wysoki poziom pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
2.      Ścisła współpraca z rodzicami w edukacji i wychowaniu dzieci.
3.      Realizacja programów autorskich ze szczególnym uwzględnieniem programu:
Edukacji regionalnej, narodowej
4.      Opracowanie programu promocji zdrowia mającego na celu promowanie zdrowego stylu życia
5.      Ścisła współpraca z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami działającymi w naszej gminie.
 
 
 
 
 
 
Sylwetka Absolwenta
 
Absolwent Przedszkola:
·         jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
·         jest samodzielny,
·         ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
·         -potrafi współdziałać w zespole,
·         jest zainteresowany nauką i literaturą,
·         jest aktywny w podejmowaniu działań, lubi działania twórcze,
·         jest wrażliwy estetycznie,
·         akceptuje zdrowy styl życia,
·         ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
·         cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
·         czuje się Polakiem i Europejczykiem.